ΦΑΣΗ Δ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

Ο σκοπός της Φάσης Β ήταν η χαρτογράφηση των υπαρχόντων και γνωστών πληθυσμών δενδρόκεδρου και η διερεύνηση της παρουσίας νέων, άγνωστων πληθυσμών στην περιοχή του Πάρνωνα.

Η γνώση της ακριβής κατανομής κι εξάπλωσης του είδους στη περιοχή, όπου εστιάζει η Φάση αυτή, είναι καθοριστικής σημασίας για την παρακολούθηση των φυσικών οικοσυστημάτων του και στα πλαίσια διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία του.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για τη συλλογή δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο πεδίο το φθινόπωρο του 2020 (Οκτώβρης και Νοέμβρης). Η καταγραφή της γεωχωρικής εξάπλωσης του δενδρόκεδρου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη-επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) και συσκευής GPS.

Το φωτογραφικό και γεωχωρικό υλικό αναλύθηκε με τη χρήση GIS και τη βοήθεια φωτομωσαϊκών υψηλής ανάλυσης. Αξιοποιώντας το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας, κατασκευάστηκαν γεωχωρικά αρχεία (shapefiles) απεικόνισης της κατανομής του δενδρόκεδρου με βάση τα νεοσυλλεχθέντα δεδομένα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα δεδομένα επιβεβαίωσαν τη παρουσία του είδους σε διάφορες περιοχές του Πάρνωνα, σε συμφωνία με την κατανομή των τύπων οικοτόπων τους οποίους χαρακτηρίζει ο δενδρόκεδρος με τη παρουσία του [Τύπος οικοτόπου 9560*: Ενδημικά δάση με αρκεύθους (Juniperus spp)].

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η σποραδική αλλά κι εκτεταμένη παρουσία του είδους σε σημεία όπου δεν έχει γίνει ανάλογη χαρτογράφηση. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι είναι συχνή η παρουσία του σε αρκετές περιοχές που είναι χαρτογραφημένες ως ο τύπος οικοτόπου 5340: Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, ο δενδρόκεδρος παρατηρήθηκε σε αρκετά σημεία σε μίξη με την Κεφαλληνιακή ελάτη, με αποτέλεσμα η παρουσία του καλύπτεται να ανάλογο τύπο οικοτόπου.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρούσα χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπου στη περιοχή μελέτης δεν είναι απόλυτα ενδεικτική και υποτιμάει την πραγματική κατανομή του δενδρόκεδρου στη περιοχή. Το είδος επίσης εντοπίστηκε σε ορισμένα σημεία με σημαντική παρουσία κοντά της περιοχής μελέτης, πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη πιθανή διεύρυνση της ανάλογης προστατευόμενης περιοχής.

Τι είναι ο τύπος οικοτόπου;

 Είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura. Ουσιαστικά πρόκειται για χερσαία περιοχή ή υγρότοπο που διακρίνεται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του, είτε είναι φυσική ή ημιφυσική.

Η Πορεία της Φάσης
100%
Skip to content