ΦΑΣΗ Β

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Ο σκοπός της Β Φάσης ήταν η χαρτογράφηση των υφιστάμενων, γνωστών πληθυσμών δενδρόκεδρου και η διερεύνηση της παρουσίας νέων, άγνωστων πληθυσμών στην περιοχή του Πάρνωνα.

Η γνώση της ακριβούς κατανομής και εξάπλωσης του είδους στη περιοχή είναι καθοριστικής σημασίας για την παρακολούθηση των φυσικών οικοσυστημάτων του και για την διατύπωση διαχειριστικών μέτρων για την προστασία του.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για τη συλλογή δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο πεδίο το φθινόπωρο του 2020 (Οκτώβριος και Νοέμβριος). Η καταγραφή της γεωχωρικής εξάπλωσης του δενδρόκεδρου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη-επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) και συσκευών GPS.

Το γεωχωρικό και φωτογραφικό υλικό αναλύθηκε με τη χρήση GIS και τη βοήθεια φωτομωσαϊκών υψηλής ανάλυσης. Αξιοποιώντας το σύνολο της διαθέσιμης επιστημονικής πληροφορίας, κατασκευάστηκαν γεωχωρικά αρχεία (shapefiles) απεικόνισης της κατανομής του δενδρόκεδρου με βάση τα νεοσυλλεχθέντα δεδομένα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα δεδομένα επιβεβαίωσαν την παρουσία του είδους σε διάφορες θέσεις του όρους Πάρνωνα και βρίσκονται σε συμφωνία με την κατανομή του τύπου οικοτόπου 9560* [Ενδημικά δάση με αρκεύθους (Juniperus spp)] ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παρουσία του είδους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η σποραδική αλλά και εκτεταμένη παρουσία του είδους σε σημεία όπου δεν έχει γίνει ανάλογη χαρτογράφηση. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι είναι συχνή η παρουσία του σε ξέφωτα κι ανοικτές εκτάσεις, σε θέσεις χαρτογραφημένες ως ο τύπος οικοτόπου 5340: Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου. Επίσης, ο δενδρόκεδρος παρατηρήθηκε σε αρκετά σημεία σε μίξη με την Κεφαλληνιακή ελάτη, με αποτέλεσμα η παρουσία του να καλύπτεται από τον ανάλογο τύπο οικοτόπου.

Συνεπώς, πέραν από την κατανομή του τύπου οικοτόπου 9560* (Ενδημικά δάση με Juniperus spp.), θέσεις με εν δυνάμει παρουσία του δενδρόκεδρου αποτελούν τα διάκενα σε δάση ελάτης και οι ανοιχτές περιοχές με αραιή βλάστηση. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό δράσεων για τη διατήρηση του είδους.

Τι είναι ο τύπος οικοτόπου;

Είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στα πλαίσια του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura. Ουσιαστικά πρόκειται για χερσαία περιοχή ή υγρότοπο που διακρίνεται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά του, είτε είναι φυσική ή ημιφυσική.

Η Πορεία της Φάσης
100%
Skip to content