ΦΑΣΗ Α

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΕΔΡΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο σκοπός της Α Φάσης ήταν η βιβλιογραφική αναζήτηση σε διεθνή περιοδικά, διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων,  καθώς και λοιπές διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές, για πληροφορίες σχετικά με τη βιολογία και οικολογία του δενδρόκεδρου, τη φύτρωση των σπερμάτων, την εγκατάσταση αρτιβλάστων και την παραγωγή φυταρίων.

Οι γνώσεις σε θέματα αναπαραγωγικής βιολογίας και οικολογίας για τον δενδρόκεδρο είναι πολύ περιορισμένες, οπότε βασικός στόχος της παρούσας Φάσης ήταν η συλλογή της υπάρχουσας πληροφορίας και σύνθεση βιβλιογραφικής μελέτης για το είδος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη βιβλιογραφική αναζήτηση, εντοπίστηκε επιστημονική πληροφορία σχετικά με τη γεωγραφική εξάπλωση του δενδρόκεδρου στη χώρα μας, το ενδιαίτημα του είδους, τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά, το καθεστώς προστασίας, κινδύνους κι απειλές, καθώς και πρακτικές αποκατάστασης οικοσυστημάτων και φυτεύσεων/σπορών.

Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής μελέτης αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της γνωσιακής βάσης σχετικά µε τη βιοποικιλότητα για την υποστήριξη της πολιτικής µε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες (COM 2011, 244 τελικό), δραστηριότητα που εναρμονίζεται µε την Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα (2014) και το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, 2018).

Εξάπλωση δενδρόκεδρου (προσαρμογή από Walas et al. 2019)
  • Bergmeier E. (2002) Plant communities and habitat differentiation in the Mediterranean coniferous woodlands of Mt. Parnon (Greece). Folia Geobotanica 37: 309-331
  • Dimopoulos P., Raus T., Bergmeier E., Constantinidis T., latrou G., Kokkini S., Strid A., Tzanoudakis D. (2013) Vascular Plants of Greece: An Annotated Checklist, of the, (HBS) and the Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem & Hellenic Botanical Society, Berlin & Athens
  • Gardner, M. (2017) Juniperus drupacea. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T30311A83932989.
  • Maerki D., Frankis M.P. (2015) Juniperus drupacea in the Peloponnese (Greece): Trip report and range map, with notes on phenology, phylogeny, palaeontology, history, types and use. Bulletin of the Cupressus Conservation Project 4: 5-12.
  • Sobierajska K., Boratyńska K., Jasińska A., Dering M., Ok T., Douaihy B., Dagher-Kharrat M.Β., Romo A., Boratyński, A. (2016) Effect of the Aegean Sea barrier between Europe and Asia on differentiation in Juniperus drupacea (Cupressaceae). Botanical journal of the Linnean Society, 180(3), 365-385.
  • Tan K., Sfikas G., Vold G. (1999) Juniperus drupacea (Cupressaceae) in the southern Peloponnese. Acta Botanica Fennica 162: 133-135.
  • Tan K., Iatrou G. (2001) Endemic Plants of Greece: The Peloponnese. Gad Publishers Ltd., Copenhagen.
  • Walas L., Sobierajska K., Ok T., Dönmez A.A., Kanoğlu S.S., Dagher-Kharrat M.B., Douaihy B., Romo A., Stephan J., Jasińska A., Boratyński A. (2019). Past, present, and future geographic range of an oro-Mediterranean Tertiary relict: The Juniperus drupacea case study. Regional Environmental Change 19: 1507-1520.
Η Πορεία της Φάσης
100%
Skip to content